Bosnia Erzegovina-Montenegro
Macedonia-Albania-Kosovo-Azerbaijan